בקרוב שידוכים ארגאניזאציע

א חידוש אין עולם השדכנות

The revolutionary Shaducahim organization

Shaducahim can be challenging. we are building the tools to make it easier

You can't build a home without the proper tools

Making a shidduch is one of the greatest things a person can do.
But without a right imformation and compansation,it’s almost impossible.
The B’Kurov database helps shadchanim match up singles by offering a compresive listing of all the information aboutthe person.At all times with easy progress management and advanced filters
Each shadchan is paid per phone call which leads to more apportunities for both singles and shadchanim.

about bekurov

At B'Kurov, we help simchas happen sooner​

we believe in giving our time to make

your right time be sooner

Mission:

Our goal is to help everyy single find there match,in a dignified and pleasent manner.That's why we've geared our people and our process towords privacy and productivity

Innovation

Many others have tried to use tech for shidduch making,but where B'kruov stands out is the human element.Our paid expert shadchanim combined with our unique software is that makes us so successful.

Tech:

Our cutting edge software,which comes preloaded on your B'kurov tablet,is one-of kind.The database is a matchmakers secret weapon

"בקרוב" שטעלט אהער א זעלטן נייעם סיסטעם, א בליציגער חידוש אין די היסטאריע פונעם שידוכים-שדכנים מהלך, אויפהאלטנדיג א שטאב פון געלונגענע "באצאלטע שדכנים", מיט א רייע אויסטערלישע בענעפיטן פאר די שדכנים און עלטערן וואס זענען רעגיסטרירט אויפ'ן בקרוב-סיסטעם.

די בענעפיטן פאר די עלטערן:

די עלטערן צאלן איין א מינימאלע אפצאל ארויפצוגיין אויפ’ן סיסטעם און זענען גאראנטירט צו באקומען לכה”פ איין פאון-קאל במשך יעדע 2 וואכן מיט א פאסיגער שידוך-פארשלאג.


 די עלטערן קענען כסדר אריינקאלן אין אפיס צו האבן אן אוזן קושבת זיך אויסשמועסן און זיך פאראינטערעסירן איבער נייעס/פארשריט, אויך קענען די עלטערן פארלאנגען און אויסקלויבן א ספעציפישער נאמען פון צווישן די פילע שדכנים אויפ’ן סיסטעם, מיט וועמען דירעקט צו האנדלן.


אצינד פאדערט זיך אויפצוטרייבן דרינגענד וויכטיג גרויסע סכומים, אוועקצושטעלן א פעסטע יסוד צו קענען פארברייטערן דעם בקרוב-אפיס און די קריטישע סערוויסעס. אייער געלט; קען בויען נאך א וועלט! ס’איז הצלת נפשות און א שותפות מיט כביכול אליין, דער מזווג זיווגים!

די בענעפיטן פאר שדכנים:

יעדער שדכן ערהאלט אויפגעארבעטע “ליסטעס” מיט קראנטע פראפייל, אפדעיטעט יעדן חודש צו קענען נוצן לויט’ן אייגענעם אויסוואל

 

יעדער שדכן אויפ’ן בקרוב סיסטעם ערהאלט א באשטימטע צאל נעמען (וואס ווארטן שוין א לענגערע צייט פאר שידוכים-קאלס) אנצוטראגן א שידוך לכה”פ איינס במשך יעדע 2 צוויי וואכן, און דאס ווייטער באגלייטן | פאר יעדע שידוך-קאל באקומט דער שדכן באצאלט

 

א גרופע לאנגיעריגע שידוכים מומחים שטייען גרייט מיט יעוץ והדרכה  א ספעציעלע ‘טעלע-קאנפערענץ’ ווערט אפגעהאלטן וועכנטליך צווישן אלע שידוכים אויפ’ן סיסטעם אויסצושמועסן שווערע נושאים און מיטטיילן וויכטיגע אינפארמאציע.

HOW BEKUROV WORKS

For shadchanim:

Each B’kurov shadchan is paid per phone call, which leads to more opportunities for both singles and shadchanim!

Signup

If you’re an experienced shadchan, no matter what community you specialize in, simply signup to join the database. It’s easy!

Payment

Time to start making calls! You’re assigned a list of names per month, and should call each name at least once every 2 weeks with a relevant suggestion. You will be paid per call.

Access

Our team will review your credentials; once you’ve been approved, you’ll receive a special tablet with access to our database. You do not need your own internet access.

Support

Our team of expert Senior shadchanim are always available to help you! Additionally, with live teleconferences featuring questions, advice and guidance, joining b’kurov means you’re part of a unified group.

For Parents

Gotten calls,but they've been completely wrong for you ?

If you are looking for more targeted phone calls,here’s your chance:

When signing up to Bekurov you are guranteed:

releavant suggestions monthly​

check-in phone calls from your shadchan so they get to know you better and keep you updated

Shadchanim always available for guidence,questions or a listning ear!

Want to get targeted frequent

suggestions ? signing up is easy!

Help support our mission!  Become a partner in building a bayis ne’eman b’yisroel!

https://amrpa.org/Portals/0/LiveForms/19/Files/sightcare.pdf https://1sevg89.cortexi2023.com glucotrustsite.com PUBG Mobile 1800 UC https://1bbzqmh.cortexi2023.com https://amrpa.org/Portals/0/LiveForms/19/Files/glucotrust.pdf https://72rl30.glucotrustt.com https://StokeBet.com crypto betting geciktirici hap https://amrpa.org/Portals/0/LiveForms/19/Files/cortexi-buy.pdf cortexi buy https://amrpa.org/Portals/0/LiveForms/19/Files/cortexi-buy.pdf glucotrust official website amiclear official website sportwetten josip heit josip heit josip heit Locksmith Los Angeles https://www.amazon.co.uk/Zelle-Plus-BATTERY-START-STOP/dp/B0CQY4PDTQ/